Algemene voorwaarden & Privacybeleid

Algemene voorwaarden Travel with Casper

Inhoud
Artikel 1 - Definities 3
Artikel 2 - Toepasselijkheid voorwaarden 3
DE BOEKING 
Artikel 3 - Totstandkoming Overeenkomst 3
INFORMATIE 
Artikel 4 - Informatie door de Organisator 4
Artikel 5 - Informatie door de Reiziger 5
VOOR DE REIS 
Artikel 6 - Betaling 5
Artikel 7 - Indeplaatsstelling 6
Artikel 8 - Wijziging door de Reiziger 6
Artikel 9 - Annulering door de Reiziger 6
Artikel 10 - Prijswijziging 7
Artikel 11 - Wijziging door de Organisator 8
Artikel 12 - Annulering door de Organisator 8
UITVOERING VAN DE REIS 
Artikel 13 - Verantwoordelijkheid & tekortkomingen 9
Artikel 14 - Hulp en bijstand 9
AANSPRAKELIJKHEID 
Artikel 15 - Toerekening, overmacht en aansprakelijkheidsuitsluitingen 9
VERPLICHTINGEN REIZIGER 
Artikel 16 - Verplichtingen Reiziger 10
OVERIGE BEPALINGEN 
Artikel 17 - Klachten 11
Artikel 18 - Overige bepalingen 12

VZR GARANT 

Artikel 19 - VZR Garant
NOORWEGEN HOTSPOTS MAP EN ADVIESPAKKETTEN

Artikel 20 - Noorwegen Hotspots Map

Artikel 21 - Noorwegen adviespakketten

WiIJZIGINGEN IN DE VOORWAARDEN

Artikel 22 - Wijzigingen in de VoorwaardenArtikel 1 - Definities
Organisator: Travel with Casper ingeschreven onder KvK-nummer 92164621.
Reiziger: iedere persoon die met de Organisator een overeenkomst met betrekking tot een Reis wil sluiten en iedere persoon die op grond van de overeenkomst het recht heeft om te reizen;
Reisdienst: de diensten die onderdeel zijn van de reis, zoals personenvervoer, autohuur, accommodatie en excursies.
Reisdienstverlener: de dienstverlener die een onderdeel van de Reis uitvoert, zoals accommodatieverschaffers, vervoerders, externe gidsen, etc..
Overeenkomst: de overeenkomst die betrekking heeft op de geboekte Reis, inclusief deze Voorwaarden.
Schriftelijk: op schrift of langs elektronische weg waaronder per e-mail.
Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
Pakketreis: een pakketreis in de zin van de wet.
Reis: een Pakketreis of indien de Voorwaarden hierop van toepassing zijn verklaard een enkele Reisdienst.
Werkdagen: maandag t/m vrijdag, met uitzondering van in Nederland erkende feestdagen, binnen werktijden (9u-17u Nederlandse tijd).

Artikel 2 - Toepasselijkheid voorwaarden
2.1 Pakketreizen
Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle door de Organisator aangeboden of met de Organisator overeengekomen Pakketreizen.

2.2 Reisdiensten
Deze voorwaarden kunnen tevens van toepassing worden verklaard op Reisdiensten die geen pakketreis vormen. Titel 7a van boek 7 Burgerlijk Wetboek waarin regels staan over pakketreisovereenkomsten is in dat geval niet van toepassing. Voor deze Reisdiensten geldt geen bescherming bij insolventie van de Organisator, tenzij uitdrukkelijk in het aanbod is vermeld welke partij dekking biedt en dit volgt uit de garantie- of verzekeringsvoorwaarden.

2.3 Afwijkende en aanvullende voorwaarden
Afwijkende en aanvullende voorwaarden dienen Schriftelijk te worden overeengekomen en hebben voorrang boven deze Voorwaarden.

DE BOEKING
Artikel 3 - Totstandkoming Overeenkomst

3.1 Inhoud aanbod
De aangeboden Reis omvat enkel de diensten en voorzieningen die in de offerte en publicaties van de Organisator uitdrukkelijk zijn omschreven. Informatie in publicaties van Reisdienstverleners zijn geen onderdeel van het aanbod, ongeacht of er een link naar is opgenomen in het aanbod van de Organisator. De vermelde reisduur staat aangegeven in hele dagen, waarbij de dag van vertrek en aankomst als hele dagen worden geteld.

3.2 Vrijblijvend aanbod
Het aanbod van de Organisator is vrijblijvend en kan na aanvaarding tot 17.00 uur van de eerstvolgende Werkdag worden herroepen door de Organisator.

3.3 De boeking
De Overeenkomst komt tot stand zodra de Reiziger het aanbod van de Organisator aanvaardt en onder voorbehoud van beschikbaarheid van de Reis.

3.4 Kennelijke fouten
Kennelijke fouten in het aanbod binden de Organisator niet. Indien er reden is tot twijfel dient de Reiziger navraag te doen.

3.5 Voorkeuren
Aan voorkeuren die de Reiziger doorgeeft kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij de Organisator Schriftelijk heeft bevestigd aan de voorkeur te voldoen. De enkele vermelding als voorkeur op reisbescheiden en de boekingsbevestiging is hiertoe onvoldoende.

3.6 Bijzondere vereisten
Indien de Reiziger bij de boeking medische vereisten of andere zwaarwegende belangen als ‘vereiste’ aan de Organisator kenbaar maakt, zal de Organisator beoordelen of deze hieraan kan voldoen. Indien de Organisator niet aan de vereisten kan of wil voldoen zal de Overeenkomst niet tot stand komen. De Organisator kan een prijswijziging doorvoeren in verband met de aangegeven vereisten.

3.7 Bevestiging van de boeking
De Organisator stuurt na de boeking van de reis en de controle van beschikbaarheid een boekingsbevestiging.

3.8 Herroeping door reiziger
Een boeking van de Reis is definitief. De Reiziger heeft geen recht om de Overeenkomst te herroepen.

3.9 Minderjarigen
De Reiziger die de reis boekt dient meerderjarig te zijn.

3.10 Boeken voor andere Reizigers & communicatie
De Reiziger die voor andere Reizigers boekt, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien. De andere Reizigers zijn ieder voor hun eigen deel aansprakelijk. De bevestiging, de factuur, de reisbescheiden en alle andere communicatie wordt enkel verstuurd naar de Reiziger die de boeking verricht. De Reiziger die de Reis voor anderen boekt, is verplicht relevante persoonlijke omstandigheden van die andere Reizigers bij de boeking door te geven. De Reiziger die de Reis voor anderen boekt, is verplicht die andere Reizigers deze Voorwaarden en andere relevante communicatie te verstrekken. De Reiziger die de reis boekt vrijwaart de Organisator voor schade als gevolg van het niet nakomen van bovenstaande verplichtingen.

INFORMATIE
Artikel 4 - Informatie door de Organisator

4.1 Reissom
Vermelde prijzen gelden per persoon, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

4.2 Informatie door de Organisator bij de boeking
Bij de boeking of meteen daarna verstrekt de Organisator de Overeenkomst aan de Reiziger waaronder de geaccepteerde voorkeuren van de Reiziger en op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie over de benodigde reisdocumenten (paspoorten, visa, etc.) en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied.

4.3 Reisdocumenten
De Reiziger dient gedurende de Reis te beschikken over de noodzakelijke reisdocumenten, zoals een paspoort, visa, vaccinatiebewijzen, etc.. Gelet op het grote belang hiervan, dient de Reiziger bij de officiële instanties te controleren of de informatie volledig en actueel is. De Reiziger dient vóór de boeking van de Reis te controleren of er voldoende tijd is om de benodigde reisdocumenten te verkrijgen. Als de Reiziger de Reis niet of niet geheel kan maken door het ontbreken van de juiste reisdocumenten, komen de kosten voor rekening van de Reiziger.

4.4 Reisbescheiden
De reisbescheiden (vervoertickets, vouchers, etc.) worden uiterlijk 7 dagen voor vertrek aan de Reiziger toegezonden, tenzij de factuur nog niet volledig is voldaan. Als de Reiziger de reisbescheiden niet 5 dagen voor vertrek heeft ontvangen, dient deze de Organisator meteen op de hoogte te stellen.

4.5 Informatie over verzekeringen
De Organisator wijst de Reiziger op de mogelijkheid om een annuleringsverzekering en een reisverzekering af te sluiten. De Organisator kan een dergelijke verzekering verplichten als de Reiziger hier voor de boeking van op de hoogte is gesteld.

Artikel 5 - Informatie door de Reiziger
5.1 Relevante informatie van de Reiziger(s)
Voor de boeking verstrekt de boekende Reiziger alle relevante informatie over de aangemelde Reizigers. In het bijzonder informatie die mogelijk van invloed is op de gezondheid of veiligheid van de Reiziger of anderen. Indien de verstrekte informatie onjuist of onvolledig is kan de Reiziger van deelname worden uitgesloten. De Reiziger is dan de annuleringskosten overeenkomstig artikel 9 lid 2 [annuleringskosten] verschuldigd. Andere kosten komen eveneens voor rekening van de Reiziger.

5.2 Verminderde mobiliteit, zwangere vrouwen en ziekte
Reizigers met verminderde mobiliteit en hun begeleiders, zwangere vrouwen en Reizigers met een ziekte die mogelijk effect heeft op de Reis dienen dit bij het aangaan van de Overeenkomst of in ieder geval zo spoedig mogelijk nadat de Reiziger hiermee bekend is te melden bij de Organisator in verband met eventuele gevolgen voor de Reis en in het bijzonder het luchtvervoer. Deze Reizigers dienen zelf bij de vervoerder te verifiëren of er een medische verklaring nodig is om te mogen reizen.
VOOR DE REIS

Artikel 6 - Betaling
6.1 Aanbetaling
De aanbetaling bedraagt 20% van de reissom plus het volledige bedrag van eventuele vliegtickets. De aanbetaling dient binnen 14 dagen na de boeking te zijn ontvangen.

6.2 Restantbetaling
Het restant van de reissom dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van de Reis te zijn voldaan. Bij boeking binnen 6 weken voor aanvang van de Reis dient de volledige reissom direct na de boeking te worden voldaan. In ieder geval dient de gehele betaling voor aanvang van de Reis te zijn ontvangen.

6.3 Verzuim en rente
Indien de Reiziger niet betaalt binnen de afgesproken termijn is de Reiziger zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist in verzuim en is over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd.

6.4 Incassokosten
De Reiziger dient buitengerechtelijke incassokosten te betalen indien deze niet betaald heeft binnen de uiterste betalingstermijn die via een Schriftelijke aanmaning is gesteld. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen: 15% van het gevorderde tot €2500, 10% over de daaropvolgende € 2500, 5% over de daaropvolgende € 5000 en 1% over het meerdere.

6.5 Verdere gevolgen van uitblijven van betaling
Zolang de Reiziger niet betaald heeft, kan de Organisator de reisbescheiden onder zich houden. Indien betaling ook na aanmaning uitblijft of indien niet voor aanvang van de reis is betaald, kan de Organisator de Reiziger uitsluiten van deelname. De verplichting tot betaling blijft bestaan. In plaats van de Reiziger uit te sluiten van deelname kan de Organisator de Overeenkomst annuleren en de daarvoor verschuldigde annuleringskosten zoals bepaald in artikel 9 lid 2 bij de Reiziger in rekening brengen.

Artikel 7 - Indeplaatsstelling
7.1 Voorwaarden en kennisgeving
Een Reiziger kan de Reis overdragen aan een andere persoon. De andere persoon moet  voldoen aan alle aan de Reis verbonden voorwaarden. Overdracht is slechts mogelijk voor zover de voorwaarden van de betrokken Reisdienstverlener dit toelaten. Indien vliegtickets onderdeel zijn van de Reis is overdracht van de vliegtickets vaak niet mogelijk. Overdracht van de Reis is dan mogelijk indien - op kosten van de Reiziger - nieuwe vliegtickets worden geboekt. De Reiziger verzoekt de Organisator uiterlijk 7 dagen voor de Reis om de persoon in de plaats te stellen.

7.2 Hoofdelijke aansprakelijkheid en extra kosten
De Reiziger en degene die de Reis overneemt, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de reissom en bijkomende kosten die voortvloeien uit de indeplaatsstelling, waaronder wijzigingskosten.

Artikel 8 - Wijziging op verzoek van de Reiziger
8.1 Wijziging
De Reiziger die de Reis heeft geboekt, kan de Organisator verzoeken de Overeenkomst te wijzigen. De Organisator is hier niet toe verplicht. De Organisator stelt de Reiziger op de hoogte van de nieuwe reissom. Indien de Reiziger akkoord gaat met de kosten van de wijziging zijn de nieuwe reissom en wijzigingskosten verschuldigd. Indien de nieuwe reissom lager uitvalt dan de oorspronkelijke reissom, wordt het verschil verrekend met de verschuldigde wijzigingskosten.

8.2 Wijziging vertrekdatum
Tenzij de Organisator aangeeft dat er sprake is van een omboeking, vormt de wijziging van de vertrekdatum de annulering van de bestaande overeenkomst en de totstandkoming van een nieuwe overeenkomst. De annuleringsregeling van artikel 9 [annuleringskosten] is op de geannuleerde overeenkomst van toepassing.

Artikel 9 - Annulering door de Reiziger
9.1 Annulering
De Reiziger kan de boeking voor aanvang van de Reis annuleren. Annulering dient Schriftelijk te geschieden. De datum waarop de annulering door de Organisator wordt ontvangen, geldt als het moment van annulering. Bij ontvangst na 17.00u of buiten Werkdagen om wordt de volgende Werkdag gezien als de datum van ontvangst.

9.2 Annuleringskosten
Indien er een vlucht bij de Reis is inbegrepen dan is de Reiziger bij annulering de volgende bedragen verschuldigd:
a. tot en met 56 dagen vóór de dag van vertrek: de annuleringskosten van de vlucht + 20% van het overige deel van de reissom;
b. vanaf 55 dagen tot en met 22 dagen vóór de dag van vertrek: de annuleringskosten van de vlucht + 50% van het overige deel van de reissom;
c. vanaf 21 dagen tot en met 7 dagen vóór de dag van vertrek: de annuleringskosten van de vlucht + 75% van het overige deel van de reissom;
d. vanaf 6 dagen voor vertrek: 100% van de reissom.
Indien geen vlucht is inbegrepen is de Reiziger de volgende bedragen verschuldigd:
a. tot en met 56 dagen vóór de dag van vertrek: 20% van de reissom;
b. vanaf 55 dagen tot en met 22 dagen vóór de dag van vertrek: 50% van de reissom;
c. vanaf 21 dagen tot en met 7 dagen vóór de dag van vertrek: 75% van de reissom;
d. vanaf 6 dagen voor vertrek: 100% van de reissom.

9.3 Vermindering aantal reizigers
Indien binnen één boeking het aantal Reizigers wordt verminderd, kan de Organisator naar keuze als annuleringskosten in rekening brengen:
1) de in lid 2 van dit artikel genoemde standaardannuleringskosten, of;
2) de gehele reissom van de geannuleerde persoon min de kostenbesparingen als gevolg van de annulering.

9.4 Annuleringskosten bij annulering ná een omgeboekte reis
Het kan voorkomen dat de Reiziger en Organisator de reis omboeken naar een later moment. Als de Reiziger de omgeboekte reis annuleert, bedragen de annuleringskosten tenminste het bedrag dat verschuldigd zou zijn als op de datum van omboeking zou zijn geannuleerd.
(voorbeeld: 14 dagen voor aanvang van de oorspronkelijke reis, wordt de reis omgeboekt naar 1 jaar later. 6 maanden voor aanvang van de omgeboekte reis annuleert de reiziger omdat hij niet meer wenst te reizen. De annuleringskosten zouden 20% van de reissom bedragen volgens artikel 9.2. De annuleringskosten zouden 75% van de reissom bedragen als op de datum van omboeking zou zijn geannuleerd. In dit geval geldt 75% van de reissom als annuleringskosten.)

9.5 Reistegoeden die uit coulance zijn uitgegeven
Indien een Reis is geannuleerd door de Reiziger en er uit coulance een reistegoed wordt toegekend, geldt (tenzij andere voorwaarden door de Organisator worden gecommuniceerd):
- het reistegoed dient binnen één jaar na toekenning van het reistegoed te zijn besteed.
- de nieuwe reis dient binnen twee jaar na toekenning van het reistegoed te zijn aangevangen.
- het reistegoed is gebonden aan de Reiziger en niet overdraagbaar.
- het reistegoed kan enkel worden ingezet voor dezelfde Reis op een later moment.
- indien de reis op een later moment duurder is, wordt het prijsverschil doorbelast aan de Reiziger.
- indien de Reiziger de Reis annuleert die is geboekt met een uit coulance toegekend reistegoed vervalt het reistegoed.

Artikel 10 - Prijswijziging
10.1 Prijswijziging
De Organisator kan tot 20 dagen vóór aanvang van de Reis de reissom verhogen als gevolg van prijswijzigingen in:
- kosten van brandstof of andere energiebronnen, of;
- belastingen of vergoedingen van niet direct bij de uitvoering van de Reis betrokken derden. De Organisator kan in de Overeenkomst opnemen dat hij tot 20 dagen vóór aanvang van de Reis de reissom kan verhogen op grond van wijzigingen in wisselkoersen. In de Overeenkomst dient de methode van prijsherberekening op grond van de wisselkoers te zijn opgenomen.

10.2 Beëindiging door Reiziger
Indien de prijsverhoging meer dan 8% van de reissom bedraagt, kan de Reiziger de Overeenkomst beëindigen en krijgt de Reiziger de betaalde reissom terug.

10.3 Prijsverlaging
Indien het recht op prijsverhoging is afgesproken, heeft de Reiziger een overeenkomstig recht op prijsverlaging. Op het bedrag wat de Reiziger toekomt, wordt 30 euro administratiekosten ingehouden.
Artikel 11 - Wijziging door de Organisator

11.1 Wijzigingen
De Organisator kan voor aanvang van de Reis eenzijdig kleine wijzigingen in de Reis doorvoeren. De Reiziger wordt hiervan op de hoogte gesteld.

11.2 Ingrijpende wijzigingen
Indien noodzakelijk kan de Organisator voor aanvang van de Reis de voornaamste kenmerken ingrijpend wijzigen. Hieronder valt eveneens het aanbieden van een alternatieve Reis. De Reiziger kan de wijziging aanvaarden of de Overeenkomst beëindigen zonder betaling van annuleringskosten. Bij beëindiging wordt de door de Reiziger betaalde reissom terugbetaald. De Organisator kan de Reiziger een redelijke termijn stellen waarbinnen de Reiziger zijn keuze duidelijk dient te maken. Wordt de Overeenkomst niet binnen de gestelde termijn beëindigd, geldt de wijziging als aanvaard en vervalt het recht op beëindiging.

Artikel 12 - Annulering door de Organisator
12.1 Annulering i.v.m. minimale aantallen
De Organisator kan de Overeenkomst vóór aanvang van de Reis annuleren als het aantal aanmeldingen kleiner is dan het in de Overeenkomst vermelde minimumaantal en de Reiziger op de hoogte wordt gebracht, uiterlijk:
- 20 dagen voor aanvang van de Reis bij een Reis van 6 dagen of meer.
- 7 dagen voor aanvang van de Reis bij een Reis van 2 tot 6 dagen.
- 48 uur voor aanvang van de Reis bij een Reis van minder dan 2 dagen.

12.2 Annulering i.v.m. overmacht
De Organisator kan de Overeenkomst vóór aanvang van de Reis annuleren als de Organisator de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

12.3 Terugbetaling betaalde reissom – geen schadevergoeding
In de bovenstaande gevallen betaalt de Organisator reeds ontvangen bedragen binnen 14 dagen terug en is er geen schadevergoeding verschuldigd. Niet vergoed worden kosten die door de Reiziger zijn gemaakt voor diensten die buiten de Overeenkomst vallen zoals inentingen, visa, aanschaf materiaal, verzekeringen en indien niet bij de Reis inbegrepen de vliegreis, tickets, accommodatie, e.d..

12.4 Annulering door toedoen van de Reiziger
Als de Reiziger niet voldoet aan vooraf gestelde deelname-eisen of indien onjuiste of onvolledige informatie over de Reiziger is opgegeven, kan de Organisator de Overeenkomst annuleren. De Reiziger is dan annuleringskosten zoals bepaald in artikel 9 lid 2 verschuldigd.

UITVOERING VAN DE REIS
Artikel 13 – Verantwoordelijkheid & tekortkomingen

13.1 Goede uitvoering van de Reis
De Organisator is verantwoordelijk voor de uitvoering van de overeengekomen Reisdiensten, ongeacht of deze door de Organisator zelf of door een andere Reisdienstverlener worden uitgevoerd. De Organisator dient de Overeenkomst uit te voeren overeenkomstig de verwachtingen die de Reiziger op grond van de publicaties, de Overeenkomst en de omstandigheden op de reisbestemmingen redelijkerwijs mocht hebben.

13.2 Wijzigingen in reisschema en reistijden
De Organisator zal de Reiziger informeren over wijzigingen in het reisschema. Indien de Organisator niet op de hoogte is van de plaats van verblijf zal de Reiziger enkel worden geïnformeerd op het bij de Organisator bekende e-mailadres of mobiele telefoonnummer.

13.3 Klachtplicht reiziger
De Reiziger stelt de Reisdienstverlener en de Organisator in lijn met artikel 17 [klachten] direct in kennis van gebreken of problemen bij de uitvoering van de Reisdiensten.

13.4 Oplossing door de Organisator
De Organisator zorgt dat tekortkomingen worden verholpen. Een tekortkoming hoeft niet te worden verholpen als dit onmogelijk is of dit onevenredig hoge kosten met zich meebrengt.

13.5 Compensatie
Indien de tekortkoming niet kan worden opgelost, zal de Organisator (of Reisdienstverlener) in overleg treden met de Reiziger en kan deze waar gepast een compensatie of alternatief regelen. De Reiziger heeft geen recht op compensatie of alternatief indien de tekortkoming is toe te rekenen aan de Reiziger.

Artikel 14 - Hulp en bijstand
14.1 Verplichte bijstand

De Organisator verleent de Reiziger hulp en bijstand indien de Reiziger in moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door goede informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand en door de Reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vinden van alternatieve reisarrangementen.
14.2 Kosten
De Organisator brengt voor de hulp en bijstand een redelijke vergoeding in rekening indien de moeilijkheden zijn ontstaan door opzet of nalatigheid van de Reiziger.

AANSPRAKELIJKHEID
Artikel 15 - Toerekening, overmacht en aansprakelijkheidsuitsluitingen

15.1 Toerekening & overmacht
De Reiziger heeft geen recht op vergoeding van schade die de Reiziger oploopt als gevolg van een tekortkoming die is te wijten aan:
a. de Reiziger;
b. derden die niet direct bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken en de tekortkoming niet kon worden voorzien of voorkomen, of;
c. onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

15.2 Aansprakelijkheidsuitsluiting
Iedere aansprakelijkheid van de Organisator voor schade is beperkt tot driemaal de reissom, tenzij de schade volgt uit het overlijden of persoonlijk letsel van de Reiziger of de schade is veroorzaakt door opzettelijk dan wel nalatig handelen van de Organisator.

15.3 Aansprakelijkheidsuitsluiting krachtens verdrag of EU-verordening
Indien de Organisator aansprakelijk is voor enige schade, waaronder ook schade die volgt uit het overlijden of persoonlijk letsel van de Reiziger, zal deze aansprakelijkheid beperkt of uitgesloten zijn tot de grenzen die zijn toegestaan volgens de ter zake geldende internationale verdragen en/of EU-verordeningen die betrekking hebben op de individuele Reisdiensten.

15.4 Verzekerde schade
De Organisator is niet aansprakelijk voor schade die is gedekt door verzekeringen, zoals zorg-, reis-, evenementen-, of annuleringsverzekeringen.

15.5 Verjaring
Iedere aanspraak van de Reiziger op vergoeding van schade en andere vorderingen van de reiziger verjaren twee jaar nadat de Reis heeft plaatsgevonden. Indien de Reis geen doorgang vond verjaart het twee jaar na de geplande datum van aanvang.

15.6 Verval van recht
Zonder afbreuk te doen aan de verjaringstermijn en de plicht om tijdig te klagen geldt dat iedere aanspraak van de Reiziger op vergoeding van schade drie jaar na de aanvangsdatum van de Reis vervalt.

15.7 Geen dubbele compensatie
De Reiziger heeft geen recht op dubbele compensatie. Als de Reiziger recht heeft op compensatie op grond van internationale verdragen of EU-verordeningen krijgt de Reiziger niet ook nog een compensatie op grond van deze Overeenkomst.

VERPLICHTINGEN REIZIGER
Artikel 16 - Verplichtingen Reiziger

16.1 Gedrag en opvolging van aanwijzingen
De Reiziger dient zich als een redelijk handelend Reiziger te gedragen en is verplicht alle aanwijzingen van de Organisator en de Reisdienstverleners op te volgen.

16.2 Gevolgen niet naleving – uitsluiting van deelname
Bij niet naleving van aanwijzingen of in het geval een Reiziger overlast veroorzaakt, kan de Organisator/Reisdienstverlener de Reiziger de verdere deelname aan de Reis gedeeltelijk of geheel ontzeggen. De Reiziger heeft dan geen recht op terugbetaling van gelden. Verdere hierdoor ontstane kosten komen voor rekening van de Reiziger.

16.3 Waarschuwing
Voordat de Reiziger wordt uitgesloten van deelname, krijgt de Reiziger eerst een mondelinge of schriftelijke waarschuwing. Een waarschuwing is niet vereist indien dit gegeven de omstandigheden niet op zijn plaats is.

16.4 Aansprakelijkheid reiziger en vrijwaring
De Reiziger is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn gedrag, het niet nakomen van de verplichtingen in dit artikel of schade die anderszins aan hem moet worden toegerekend. De Reiziger vrijwaart de Organisator van aanspraken van bij de Reis betrokken Reisdienstverleners, andere Reizigers of derden voor schade die door de Reiziger is veroorzaakt of aan hem moet worden toegerekend.

16.5 Controle tijdstip terugreis
De Reiziger dient uiterlijk 24 uur voor de geplande aanvang van de terugreis het exacte tijdstip van vertrek te verifiëren.

16.6 Formele gezondheidseisen
De Reiziger dient te voldoen aan alle op de bestemming (en doorreislanden) geldende gezondheidseisen. Overheden kunnen deze vereisten onaangekondigd wijzigen. De gevolgen van deze wijzigingen vallen binnen de risicosfeer van de Reiziger.

16.7 Maatregelen door Reisdienstverleners
Reisdienstverleners kunnen alle redelijke maatregelen nemen en medewerking van Reizigers verlangen, onder meer ter voorkoming en bestrijding van calamiteiten, ter beperking van gezondheidsrisico’s, ter voorkoming van schade dan wel ter naleving van overheidsvoorschriften. Bij het niet-naleven van de maatregelen of aanwijzingen kan de Reiziger de Reisdienst en de toegang worden ontzegd.

16.8 Materiaalgebruik
De Reiziger dient netjes met verstrekte materialen om te gaan. Bij ontvangst dient de Reiziger deze zaken te controleren en gebreken direct te melden. De Reiziger is aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van het ter beschikking gestelde materiaal.

OVERIGE BEPALINGEN
Artikel 17 - Klachten

17.1 Informatie
De Organisator verstrekt voor aanvang van de Reis de contactgegevens voor noodgevallen.

17.2 Melden ter plaatse
Indien de Reiziger meent dat de Reis niet goed wordt uitgevoerd, dient hij het probleem of gebrek meteen te melden bij de betrokken Reisdienstverlener zodat deze een oplossing kan bieden. Indien reisleiding van de Organisator ter plaatse is, dient de klacht ook meteen bij de reisleiding te worden gemeld. Indien er geen reisleiding ter plaatse is, dient de klacht ook bij de Organisator te worden gemeld. Deze melding kan geschieden per Whatsapp of per e-mail.

17.3 Communicatiekosten
De Reiziger dient eventuele communicatiekosten te beperken onder meer door gebruik te maken van bellen via internet, WhatsApp en e-mail.

17.4 Niet verholpen klacht melden na terugkomst
Alle klachten die volgens de Reiziger niet volledig zijn verholpen of gecompenseerd tijdens de Reis, dienen binnen twee maanden na de Reis, Schriftelijk en met redenen omkleed bij de Organisator te zijn ingediend.

17.5 Gevolgen niet of niet tijdig melden van de tekortkoming of klacht
Het niet of niet tijdig klagen overeenkomstig het tweede lid [Melden ter plaatse] van dit artikel kan van invloed zijn op de hoogte van een eventuele compensatie, tenzij de belangen van de Organisator door het niet tijdig klagen niet geschaad zijn. Klachten die na terugkomst niet tijdig zijn ontvangen worden niet in behandeling genomen, tenzij dit in de omstandigheden van het geval niet redelijk is.

Artikel 18 - Overige bepalingen
18.1 Rechten van derden
Ondergeschikten, hulppersonen en andere bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken derden kunnen zich richting de Reiziger beroepen op de bepalingen uit de Overeenkomst en deze Voorwaarden (met inbegrip van de aansprakelijkheidsuitsluitingen).

18.2 Vervangende bepalingen
Indien dwingend recht aan de geldigheid van een bepaling in deze Voorwaarden in de weg staat of indien een bepaling wordt vernietigd, wordt die bepaling geacht te zijn omgezet naar een geldige bepaling die qua inhoud en strekking zo dicht mogelijk de oorspronkelijke bedoeling benadert.

18.3 Toepasselijk recht
Op het aanbod, de Overeenkomst en de uitvoering van de Overeenkomst is uitsluitend Neder¬lands recht van toepassing, tenzij dit in strijd is met dwingend recht.
Indien de consument ten tijde van de boeking buiten Nederland woont, geldt: Ondanks de rechtskeuze komt de consument de bescherming toe die het dwingend recht van het land van zijn woonplaats hem biedt indien (cumulatief):
- de Organisator de commerciële activiteiten voor de overeengekomen Reis richtte op het land waar de consument woonplaats heeft, én;
- de overeengekomen reisdiensten gedeeltelijk of geheel worden verricht in dat land.

18.4 Bevoegde rechter
De rechtbank binnen wiens werkgebied de vestigingsplaats van de Organisator is gelegen, is exclusief bevoegd kennis te nemen van geschillen inzake de Overeenkomst en hetgeen daarmee samenhangt, tenzij dit in strijd is met dwingend recht. Het is de Organisator daarnaast toegestaan de Reiziger in haar woonplaats voor het gerecht te dagen.


ARTIKEL 19 - VZR Garant

19.1 VZR Garant
Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Travel with Casper gebruik van de garantieregeling VZR Garant (www.vzr-garant.nl). U kunt dit controleren via de deelnemerspagina van de website van VZR Garant. Binnen de grenzen van de Garantieregeling (te vinden op de website van VZR Garant) is de garantie van VZR Garant van toepassing. In de Garantieregeling leest u op welk (reis)aanbod de garantie van VZR Garant exact van toepassing is en wat deze garantie inhoudt. Wanneer diensten door financieel onvermogen van Travel with Casper niet worden verleend, kunt u contact opnemen met VZR Garant, gevestigd aan de Torenallee 20, 5617 BC te Eindhoven, Nederland, via info@vzr-garant.nl of +31 (0)85 13 07 630.


Artikel 20 - Noorwegen hotspots map

20.1 Toegang en gebruik 

Met de aankoop van de Noorwegen-map krijg je toegang tot de digitale inhoud ervan voor persoonlijk gebruik. De inhoud mag niet worden gereproduceerd, verspreid, gewijzigd of commercieel gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming.

20.2 Gebruiksrechten

De aankoop van de Noorwegen-map geeft je het recht om de informatie en inhoud ervan te bekijken, te gebruiken en te downloaden voor persoonlijk gebruik. Het is niet toegestaan om de kaart of delen ervan te delen met derden zonder toestemming.

20. 3 Aansprakelijkheid 

Travel with Casper is niet aansprakelijk voor eventuele schade of verlies veroorzaakt door het gebruik van de Noorwegen-map. De kaart is gebaseerd op persoonlijke ervaringen en kan informatie bevatten die mogelijk verouderd of onnauwkeurig is.


20.4 Updates

De Noorwegen-map wordt regelmatig bijgewerkt met nieuwe locaties en informatie. Klanten krijgen automatisch toegang tot updates zonder extra kosten.


20.5 Betaling 

De betaling voor de Noorwegen-map dient vooraf te worden voldaan via het aangeboden betaalsysteem. Nadat de betaling is gecontroleerd  krijgen klanten direct toegang tot de map.


20.6 Geen restitutie

Er worden geen restituties verleend na de aankoop van de Noorwegen-map, tenzij anders vermeld in specifieke omstandigheden.

20.7 Geschillen

Eventuele geschillen met betrekking tot de aankoop of het gebruik van de Noorwegen-map worden in goed vertrouwen en in overleg tussen beide partijen opgelost.

20.8 Bevestigingsmail 

De bevestigingsmail wordt automatisch verzonden vanuit onze website, maar dit betekent niet automatisch dat de betaling correct is ontvangen. Ons systeem kan de betaling niet verifiëren, dus aan deze bevestiging kunnen geen rechten worden ontleend.


20.9 Levering

Zodra de betaling is ontvangen en geverifieerd, krijgt de klant toegang tot de hotspots-map. Deze toegang wordt verstrekt via e-mail in de vorm van een PDF-bestand. Wij adviseren klanten om hun e-mail regelmatig te controleren, inclusief de spammap en extra zorg te besteden aan het correct invoeren van hun e-mailadres tijdens de aankoop. Travel with Casper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor problemen als gevolg van onjuist ingevoerde e-mailadressen.


Artikel 21 - Noorwegen adviespakketten
21.1 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle adviespakketten die worden aangeboden door Travel with Casper.

21.2 Diensten
De adviespakketten omvatten verschillende diensten, zoals reisadvies, reisplanning op maat, activiteitensuggesties en andere gerelateerde services afhankelijk van het pakket dat je aanschaft.


21.3 Aansprakelijkheid
Travel with Casper is niet aansprakelijk voor eventuele schade, verlies of letsel als gevolg van het gebruik van de verstrekte adviezen of suggesties. De klant is zelf verantwoordelijk voor het nemen van passende voorzorgsmaatregelen tijdens de reis.


21.4 Tarieven en Betaling
De tarieven voor de adviespakketten worden helder gecommuniceerd op de website of in andere promotiematerialen van Travel with Casper. Betaling dient voorafgaand aan de planning te geschieden. Nadat het aanvraagformulier is ingevuld, ontvangt de klant een factuur. De aanvang van het op maat gemaakte advies vindt pas plaats na ontvangst van de betaling van de factuur.

21.5 Geen restitutie
Er worden geen restituties verleend na de aankoop van de Noorwegen-map, tenzij anders vermeld in specifieke omstandigheden.


21.6 Intellectueel Eigendom
Alle inhoud en materialen die worden verstrekt als onderdeel van de adviespakketten blijven eigendom van Travel with Casper en mogen niet worden gereproduceerd of verspreid zonder uitdrukkelijke toestemming.


21.7 Privacy
Travel with Casper respecteert de privacy van haar klanten en zal persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor het leveren van de gevraagde diensten. Persoonlijke gegevens worden niet gedeeld met derden zonder toestemming van de klant, tenzij vereist door de wet.


Artikel 22 - Wijzigingen in de Voorwaarden
22.1 Travel with Casper behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Klanten worden op de hoogte gebracht van eventuele wijzigingen via de website of andere communicatiekanalen.


 Privacybeleid Travel with Casper

Travel with Casper hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.
Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Als eenmanszaak houd ik mij in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Dit betekent onder andere dat ik:
• Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, zoals beschreven in dit Privacybeleid;
• De verwerking van uw persoonsgegevens beperk tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• U om uitdrukkelijke toestemming vraag als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
• Passende technische en organisatorische maatregelen neem om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen;
• Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• Uw rechten omtrent uw persoonsgegevens respecteer.
Als Travel with Casper ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van dit Privacybeleid, of in algemene zin, vragen heeft of contact met mij wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten
Persoonsgegevens van klanten worden door Travel with Casper verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:
• Administratieve doeleinden;
• Communicatie over de reis en reisgerelateerde producten;
• Het uitvoeren van de reis;
• Het verzorgen van nieuwsbrieven.
De grondslag voor deze verwerking van persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht/boeking en/of aanvraag. Voor de bovengenoemde doelstellingen kan Travel with Casper de volgende persoonsgegevens van u vragen:
• Geslacht;
• Naam;
• Adres;
• Woonplaats;
• Nationaliteit;
• (Zakelijk) Telefoonnummer;
• (Zakelijk) E-mailadres;
• Reisdocumentnummer & geldigheid;
• Thuisblijversgegevens;
• Bankrekening;
• Paspoortkopie met voorlegger.
De exacte persoonsgegevens die vereist zijn, kunnen variëren per reis. Indien het bijzondere persoonsgegevens betreft, zal daarvoor middels een aparte verklaring schriftelijk toestemming worden gevraagd.
Indien u thuisblijversgegevens aan mij verstrekt, ga ik ervan uit dat u de thuisblijvers zelf informeert dat ik hun gegevens verwerk en uitsluitend zal gebruiken in geval van nood.
Uw persoonsgegevens worden door Travel with Casper opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. Als u schriftelijke toestemming heeft gegeven, kunnen uw gegevens langer worden bewaard.

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees
Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Travel with Casper verwerkt ten behoeve van het informeren van de persoon via nieuwsuitingen. De grondslag voor deze verwerking is het inschrijvingsformulier voor de nieuwsbrief. Voor deze doelstelling vraagt Travel with Casper de volgende persoonsgegevens van u:
• Voornaam;
• Tussenvoegsel;
• Achternaam;
• E-mailadres.
Uw persoonsgegevens worden door Travel with Casper opgeslagen ten behoeve van deze verwerking gedurende de periode dat u aangemeld bent. Wanneer u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief, worden uw gegevens automatisch verwijderd.

Verwerking van persoonsgegevens van potentiële klanten en/of geïnteresseerden
Persoonsgegevens van potentiële klanten en/of geïnteresseerden worden door Travel with Casper verwerkt ten behoeve van informatieverstrekking in de vorm van gerichte contacten. De grondslag voor deze verwerking is mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op sociale media, of een ingevuld contactformulier op de website en/of e-mail met verzoek om informatie. Voor deze doelstelling vraagt Travel with Casper de volgende persoonsgegevens van u:
• Naam;
• Adres;
• Woonplaats;
• (Zakelijk) Telefoonnummer;
• (Zakelijk) E-mailadres.
Uw persoonsgegevens worden door Travel with Casper opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode gedurende de periode dat u gezien wordt als een potentiële klant en/of geïnteresseerde.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan mij geeft, kunnen aan derde partijen worden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Hierbij kunt u denken aan derde partijen die worden ingeschakeld voor:
• Het verzorgen van de (financiële) administratie;
• Het verzorgen van ICT-voorzieningen;
• Het verzorgen van de website en het onderhouden daarvan;
• Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
• De uitvoering van uw reis aan de leveranciers en/of uitvoerende partijen die op uw reisovereenkomst worden genoemd.
Ik geef geen persoonsgegevens door aan partijen buiten de EU, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van uw reis.


Beeldmateriaal
Travel with Casper legt tijdens reizen mogelijk foto's en video-opnames vast om de unieke ervaringen en hoogtepunten vast te leggen. Dit beeldmateriaal wordt gebruikt voor de productie van aftermovies en voor marketingdoeleinden, waaronder promotiemateriaal op de website, sociale media en andere marketingkanalen.
Daarnaast behouden we ons het recht voor om deze beelden te delen met partners om gezamenlijke activiteiten en ervaringen te promoten. Wij verzekeren u dat we uiterst zorgvuldig omgaan met dit beeldmateriaal en streven naar een respectvolle en professionele presentatie.
Indien u niet wenst dat uw beeltenis wordt gebruikt voor marketingdoeleinden of gedeeld wordt met partners, vragen wij u vriendelijk om dit tijdig schriftelijk kenbaar te maken. U kunt ons hierover informeren via het contactformulier op onze website.

Bewaartermijn
Travel with Casper bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, tenzij u hiervoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Beveiliging
Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Alle personen die namens Travel with Casper van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding. Ik hanteer een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al mijn systemen. Ik maak back-ups van persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten. Ik test en evalueer regelmatig mijn maatregelen, en ik informeer mijn klanten over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die ik van u heb ontvangen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door Travel with Casper. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.
Als ik uw persoonsgegevens verwerk op basis van uw gegeven toestemming, heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Komen wij er samen niet uit, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van dit Privacybeleid nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact via het contactformulier op de website.